30 January 2015 www.osinoviavane.com
 
   
НАЧАЛО
ЗАКОНОВА УРЕДБА
ПРОЦЕДУРИ
ИНСТИТУЦИИ
ОРГАНИЗАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТИ
ОБУЧЕНИЯ
СТАТИИ
ЛИТЕРАТУРА
ПОЛЕЗНО
ДЕТСКИ КЪТ
НАШИТЕ ИСТОРИИ
КОНТАКТИ
ИНИЦИАТИВИ
КАМПАНИИ
КОНКУРСИ
ПАРТНЬОРСТВА
ИЗДАТЕЛСТВО
МЕДИЙНИ ИЗЯВИ
РЕСУРСИ
ФОРУМ
ГАЛЕРИЯ
ВРЪЗКИ
БАНЕРИ
ПАРТНЬОРИ
Advertisement
ПРИЯТЕЛИ:
Advertisement
ВРЪЗКИ:
Advertisement
Не пропускайте:
Кои сме ние?
 
 
 
 
Ние избрахме хостинг от:
Advertisement
Последно добавени


Процедури: При осиновяване
ПЪЛНО ОСИНОВЯВАНЕ НА ДЕТЕ ОТ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ


ПОДАВА СЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Лице, което желае да осинови дете при условията на пълно осиновяване, подава писмено заявление за получаване на разрешение за вписване в регистъра на осиновяващи за пълно осиновяване до Дирекция “Социално подпомагане” по постоянния си адрес.   
В случаите, когато желаещите да осиновят дете са съпрузи, но са с различни постоянни адреси, заявлението се подава по постоянния адрес на единия от тях.

АКО КАНДИДАТ-ОСИНОВИТЕЛЯТ ЖИВЕЕ В ЧУЖБИНА

Когато осиновяващият български гражданин живее постоянно в чужбина, Дирекция “Социално подпомагане” изготвя доклада за годността му да осинови дете въз основа на представен доклад от съответния компетентен орган в държавата по постоянно местопребиваване и допълнителни проучвания относно лицето.

ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ, ЖИВЕЕЩИ У НАС

Дирекция “Социално подпомагане” проучва и чужди граждани, които са с постоянно местопребиваване в страната, и които желаят да осиновят дете.


КАКВО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ЗАЯВЛЕНИЕТО

Заявлението задължително трябва да съдържа следните неща: 1.лични данни за кандидат-осиновителя – имена, единен граждански номер, дата и място на раждане и др.; 2.кратка история на семейството на осиновяващия; 3.информация за икономическото и социалното положение на осиновяващия; 4.изброяване на регионалните дирекции за социално подпомагане, в чиито регистри лицето желае да бъде вписано; 5.какви са мотивите за осиновяването; 6.други обстоятелства от значение за осиновяването, 7.и естествено – подпис на заявителя.

КАКВО ДА ПРИЛОЖИТЕ КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО

В предишната публикация ви запознахме с това, какво трябва да съдържа заявлението, което трябва да подаде кандидатът за осиновяване. Към това заявление се прилагат определени документи.

ДА НЕ СТЕ ЛИШАВАНИ ОТ РОДИТЕЛСКИ ПРАВА

Първият документ, който трябва да бъде приложен, е удостоверяващ, че лицето не е лишавано от родителски права. Издава се от службата ГРАО  по постоянен адрес на лицето, след проверка в другите общини, в които той е имал постоянен адрес.

ФИЗИЧЕСКО И ПСИХИЧЕСКО ЗДРАВЕ

Към заявлението трябва да приложите и медицинско свидетелство за физическо и психическо здраве, както и медицинско удостоверение за липса на тежки хронични, заразни венерически болести, СПИН, туберкулоза и др. застрашаващи живота на осиновяващия, в което са посочени резултатите от проводените изследвания  – последното от личен лекар.

ОТ СЪДА И ПРОКУРАТУРАТА

Следващият документ е свидетелство за съдимост – от съда. Освен него, обаче, трябва и документ от прокуратурата, който да удостоверява, че срещу лицето не е образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

ДОХОДИ И ИМОТНО СЪСТОЯНИЕ

Заедно със заявлението трябва да депозирате и документи за доходи и имотно състояние (справка за трудов доход, нотариален акт и др.).

НЕОБХОДИМИ СА И ПРЕПОРЪКИ

Необходими са препоръки за лицето, което желае да осинови, както и за лицата, които живеят с него. Те трябва да са в писмена форма.  Може да бъдат представени от роднини, приятели и съседи.

ЗА СЪПРУЗИ – АКТ ЗА ГРАЖДАНСКИ БРАК

   Когато кандидатите за осиновяване са съпрузи, към заявлението се прилага и удостоверение за сключен граждански брак. Към заявлението съпрузите подават за всеки един от тях горепосочените документи.
   В случай на пропуски и несъответствия в документацията, приложена към заявлението, директорът на Дирекция “Социално подпомагане” определя срок и дава указания за отстраняването им.

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДИРЕКЦИЯТА

   Заедно с документите, изброени по-горе, лицата, които желаят да осиновят дете, подават в Дирекция “Социално подпомагане” и декларация за готовност за сътрудничество с дирекцията при наблюдението на отглеждането на детето и спазването на неговите права и законни интереси, включително и да предоставя информация за развитието на детето на всеки шест месеца през първите две години от осиновяването. Декларацията е по образец.


НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ДА ПРИЛОЖИТЕ КОПИЯ НА ДОКУМЕНТИТЕ

В предишната публикация ви запознахме с документите, които е необходимо да придружават заявлението за пълно осиновяване на дете от български гражданин. Към заявлението се прилага и фотокопие на описаните документи.
   Заявлението и декларацията за сътрудничество, за които стана въпрос  предишния път, се предоставят на лицата за попълване напълно безплатно от Дирекция “Социално подпомагане”.

КЪДЕ СЕ ПОДАВА ЗАЯВЛЕНИЕТО ?

   Заявлението се подава в Дирекция “Социално подпомагане” по постоянен адрес на лицата. Жителите на град Пловдив могат да подадат заявление на  улица  “Четвърти януари” 36 в деловодството, където същите получават входящ номер. Заявлението се подава с приложен пълен комплект от изброените в предишната публикация документи. Пазете входящия си номер.

ПРОУЧВА СЕ ГОДНОСТТА ЗА ОСИНОВЯВАНЕ НА ДЕТЕ

   От момента на подаване на заявлението започва да тече тримесечен срок за проучване на лицето, относно годността му да осинови дете.
   Социалното проучване се извършва от социален работник, като при необходимост се включват и други специалисти от Дирекция “Социално подпомагане”. 

КАКВО ВКЛЮЧВА ПРОУЧВАНЕТО

   Ето и различните етапи, които са включени в проучването за годността за осиновяване: 1.правят се най-малко три срещи с лицето или с лицата, които са изразили желанието си за пълно осиновяване на дете, подавайки съответното  заявление в дирекция “Социално подпомагане”;
2.социалният работник извършва най-малко едно посещение в дома на лицето, или на лицата, желаещи да осиновят дете; 
3.задължително се прави най-малко една среща с членовете на семейството на лицето, което желае да осинови, както и с лицата, живеещи с него;
4.социалният работник извършва и най-малко една среща с лицата, които са дали препоръки за желаещия или за желаещите да осиновят дете.

ДОКЛАД ЗА ГОДНОСТ ЗА ОСИНОВЯВАНЕ НА ДЕТЕ

Нека си припомним – предишният път стигнахме до темата за проучването на лицето, желаещо да осинови дете. За резултатите от проучването, социалният работник изготвя доклад относно годността на лицето да осинови дете при условията на пълно осиновяване.
   В доклада, социалният работник, извършил проучването, дава заключение относно годността на кандидата да осинови дете и прави мотивирано предложение до директора на Дирекция “Социално подпомагане” за издаване или отказ за издаване на разрешение за вписване в регистъра на осиновяващи за пълно осиновяване.

РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ МОТИВИРАН ОТКАЗ

   В седемдневен срок от представянето на доклада, директорът на Дирекция “Социално подпомагане” издава разрешение или мотивиран отказ за вписване в регистъра на осиновяващи за пълно осиновяване. В разрешението задължително се посочват и другите регионални дирекции за социално подпомагане, в чиито регистри ще бъде вписано лицето (те са посочени предварително от лицето в заявлението).
   Отказът подлежи на обжалване при условията и реда на Закона за административното производство (ЗАП).

ОСИНОВЯВАЩИЯТ ИНФОРМИРА ПРИ ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА

   При промяна на обстоятелствата от значение за издаване на разрешението, осиновяващият е длъжен да информира Дирекция “Социално подпомагане”.
   Когато промяната е от съществено значение, директорът на “Социално подпомагане”  разпорежда да се извърши ново социално проучване.

 
 
 
 
Размер на текста:
Larger FontSmaller Font
В момента 1 гост онлайн
Посетители: 2135524
Собственост на:
Advertisement
МЯСТО ЗА СПОДЕЛЯНЕ:
Добре дошли в HuLite.net!
Анкета
Нужен ли е този ресурсен център за осиновяване?
 
Трябва ли да има обучителни курсове за кандидат-осиновители?
 
КНИЖАРНИЦА:
Advertisement
 
(C) 2006-2013 НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ОСИНОВЯВАНЕ Всички права запазени DESISLAVA TENEVA & INTEGRA BULGARIA Assoc.